Gıyâseddîn Mansûr b. Sadreddîn eş-Şîrâzî (949/1542), Letâifü'l-İşârât

M. 1542
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Celâleddî ed-Devvânî'nin görüşlerine karşıt olarak kaleme alınmış şerhlerdendir. Eser Makâsıdü'l-İşârât olarak da anılır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), III, s. 594-595.

Yazma Nüshalar:

Tahran-Meclis nr. 10120-4; Tahran-Dânişgâh nr. 3134-1; Tahran-Müesse-i Mütâlaât-ı İslâmiyye nr. 42-1.