Radiyüddîn Abdülğafur el-Lârî (912/1505), Haşiyetü'l-İşârât

M. 1505
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin haşiyesidir/şerh.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XI, s. 345.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Meclis nr. 9256-2.