Ağa Cemâleddîn Muhammed b. Hüs. el-Hânsârî (1125/1714), Hâşiyetü'l-Esfâr

M. 1714
- A +

Mollâ Sadrâ'nın (ö. 1050/1640) kendine özgü felsefi anlayışıyla kaleme aldığı Esfâru'l-erba'a fî'l-hikme, el-Hikmetü'l-Mütealiyye fi'l-Esfâri'l-erbaati'l-akliyye adlı felsefe eserinin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIII, s. 261; XI, s. 340.


Yazma Nüshaları:

Tahran-İlahiyyat nr. 194-3.