Agâ Hüseyin b. Muhammed el-Hânsârî (1099/1688), Haşiyetu Şurûhi'l-İşârâti

M. 1661
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine yazılan birçok şerhl ve haşiyeni ihtiva eden bir haşiyedir. Eser Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) şerhleri ve Kutbüddîn er-Râzî'nin (ö. 766/1365) el-Muhakemât adlı şerhi ile Mirzâcân eş-Şîrâzî'nin (ö. 994/1586) Tûsî'nin şerhi üzerine kaleme aldığı haşiyesini incelemektedir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XII, s. 89-92;

Tahrânî, ez-Zerîa, VI, s. 111.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Milli nr. 3611 (müellif hattı).

Daha çok İran kütüphanelerinde bulunan yazma nüshaları sayısı 60'ı geçmektedir.