Habîbullah b. Cemâleddîn Muhammedzâde (1004/1596) Haşiyetü'l-İşârât

M. 1596
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin haşiyesidir/şerh.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî (Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XI, s. 345.

Yazma Nüshaları:

Kum-Golpâyegânî nr. 1/157-157/1.