Evhadüddin Ali b. İshak el-Ebîverdî (551/1156), El-Beşârât fî Şerhi’l-İşârât

M. 1182
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) Aristotelesçilikten uzaklaşan kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin en erken dönem şerhlerinden biridir. Bazı bibliyografik kaynaklarda künyesine yer verilen eserin günümüze ulaştığı bilinmemekedir.

Kehhâle, Mu‘cemü’l-müellifîn, VII, s. 33;

Agil Şirinov, "İşârât Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Râzî", (İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013) içinde, s. 203-242.