Ebü'l-Haseneyn Ali b. Hüseyin el-Urmevî (757/1356) [Muhtasaru Şerhi'l-Me'âlim fî usûlü'd-dîn]

M. 1356
- A +

Süleymaniye Laleli Ktp., nr. 2360, vr. Ia'daki yazmanın zahriyesindeki bir kayıtta Urmevî'nin (ö. 757/1356) Şerhü'l-Meâlim adlı eseri olduğu ve Necm b. Lebbûdî'nin eseri ihtisar ettiğini belirtilmekte ve bu isimlerin Veliyyüddin Carullah Efendi Kütüphanesi'nde bulunduğunu ifade edilmektedir.