Şeyhzâde el-Hindî, (959/1552)

M. 1552
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin Hind havzasında kaleme alınan şerhlerindendir.

Georges C. Anawatî, Müellefât-ı İbn Sînâ, Kahire: Dârü'l-Maârif, 1950, s. 10.