Özgür Kavak

Hakkında

Özgür Kavak, 01.05.1978’de Karamürsel’de doğdu. İzmit İmam-Hatip Lisesi (1995) ve MÜ İlahiyat Fakültesi mezunu (2000). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı (2004-2011). MÜ İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2013). Hâlihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Akademik çalışma alanları İslam Siyaset Düşüncesi ve İslam Modernizmidir. Klasik Yayınları İslam Medeniyeti Araştırmaları (İMA), Siyaseti Yeniden Düşünmek Serisi editörüdür. Aynı zamanda Türkiye Yazma Eserler Kurumu İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nde Hızır Murat Köse ile birlikte klasik siyaset metinlerinin yayına hazırlığı ile iştigal etmektedir.

Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şöyledir:

•           Modern İslam Hukuk Düşüncesi, Reşid Rıza Örneği, İstanbul: Klasik Yayınları, 2011, 381 s.

•           Bir Osmanlı Kadısının Fıkhî Müktesebâtı, Veliyyüddîn Cârullah Efendi’nin Fıkıh Notları ve Câmiü’r-rumûz Hâşiye’si, İstanbul: Klasik Yayınları, 2016, 382 s.

•           Hüseyin b. Hasan, Letâifü’l-Efkâr, Kâdı Hüseyin b. Hasan’ın Siyâsetnâmesi, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2018, 454 s.

•           İslam Siyaset Düşüncesi, Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, (ed.), Ankara: İlem Kitaplığı, 2018, 420 s.

•           Ali el-Gazzâlî, İslam Hükümdarları İçin Siyaset Rehberi, Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk İstanbul: Klasik Yayınları, 2016, 224 s.

•           Reşid Rıza, İttihad-ı Osmanî'den Arap İsyanına, İstanbul: Klasik Yayınları, 2007, 353 s.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Sıddîk Hasan Hân
Sıddîk Hasan Han, modernleşme öncesi tecdîd hareketlerinin klasik İslâmî ilimlere ve özellikle fıkıh anlayışına yönelik eleştirel çerçevesini büyük oranda benimseyip tekrar eden bir düşünürdür.
Muhammed İkbal
8 Kasım 1877 tarihinde Keşmir sınırındaki Siyalkut kentinde dünyaya geldi. Ailesi birkaç yüzyıl önce brahman olup daha sonra ihtida etmiş ve tasavvuf yolunu benimsemiştir...
Reşîd Rızâ
Islahatçı çağdaş İslam düşünürü olan Reşid Rızâ, hilafet konusunda geçici uzlaşmalara gidilebileceğini düşünür ve Arapların, Türklerin, Kürtlerin birlikte yaşadığı tarafsız bir bölgede bütün İslam ülkelerinin tanıdığı bir hilafet modelinin tesis edilebileceğini savunur...